1 Takipçi | 2 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (512)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (1)

Cem Karaca - Belki Bir Gün Hayattan

2010-03-22 16:52:00

Cem Karaca - Belki Bir Gün Hayattan Devamı

Loreena McKennit / Snow

2010-03-22 13:41:00

Loreena McKennit / Snow Devamı

Ne kadar ceht etsen de bir murada,

2010-03-20 12:16:00

  Ne kahr-ı dest-i âdâdan, ne lütfu âşinâdan bil  Ümurun Hakk'a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ'dan bil!   Hak kulundan intikâmın yine kul ile alır    Bilmeyen ilm-i ledünn-i onu kul etti sanır! Cümle eşyâ Hâlik'ındır, kul eliyle işlenir Emr-i Bârî olmayınca sanma bir çöp deprenir. Ümurun Hakk'a tefvîz et, ne elem çek ne keder Gelir elbette zuhura ne ise hükm-ü kader. Ne kadar ceht etsen de bir murada, Nasip olmaz mukadderden ziyâde. Kimseye bâkî değildir mülk-ü devlet, sîm-ü zer Bir harap olmuş gönül tâmir etmektir hüner. Ne safâ var şu cihânın sîm-ü zerinde Bırakır hepsini insan hîn-i seferinde... Ey Hoca! Sanma senden sîm-ü zer isterler, Yevme Lâ yenfeu'da kalb-i selîm isterler. Mâl u mülke mağrur olma, deme "Varmı ben gibi?” Bir muhâlif rüzgâr eser savurur harman gibi. Önce çalışmak sonra duâ, Din'in esâsı, Kabul olunur ancak, çalışanın duâsı Çeşm-i insaf ile bir bak; dünya misâfirhânedir. Bir mukîm âdem bulunmaz, ne acîb kâşânedir. Bir kefendir âkıbet sermâyesi şah-ı gedâ, Buna mağrur olan mecnun değil de yâ nedir? Kuluna zulmeylemez aslâ Hudâ'sı Herkesin çektiği kendi cezası Belâ gelmez kula, Hak yazmayınca, Hak belâ yazmaz kul azmayınca. İki cihanın huzuru sığmış iki kelâma: Dostlar ile mürüvvet, düşmanlarla müdâra Bana benden olur, her ne olursa, Başım selâmet bulur, dilim durursa. Hakka tefviz-i ümur et, ne elem çek ne keder, ... Devamı

Felsefe Sözlüğü

2010-03-05 20:01:00

  Demiourgos Nedir?  Düzenleyici Tanrı...  Antik Yunan düşünürü Platon'a göre 'iyi' ideası düzenleyici bir Tanrı'dır.  Yaratmış değil biçim vermiştir. Antikçağ Yunanlılarında yaratma düşüncesi yoktur; bir sanatçı, bir mimar gibi yapma, düzenleme, biçimlendirme çabası vardır.  Bu anlayışa göre dünya yoktan var edilmemiş, idealar gibi ilksiz ve sonsuz olan biçimsiz özdekten düzenlenip biçimlendirilerek meydana getirilmiştir.  Platon'a göre bu biçimlendirmede örneklik eden idealardır, evrendeki bütün varlıklar bu ideal ilk örneklerine uygun olarak özdeği biçimlendirme yoluyla yapılmışlardır.  Bu terim Platon'ca evren ruhu, gnostiklerce ikinci Tanrı ve Hegelce düşünce süreci anlamında kullanılmıştır.  Deneycilik Nedir?  Alm. Empirismus, Fr. empirisme, İng. empiricism  Bilgimizin biricik kaynağının deney olduğunu savunan bilgi öğretisi. Bu öğretiye göre, bütün bilgilerimiz deneyden gelir; anlıkta deneyden gelmeyen hiç bir şey yoktur. Yeniçağ felsefesinde deneyci bilgi öğretisinin (empirizmin) kurucusu Locke'dur. Başlıca temsilcileri F. Bacon, D. Hume, J. 5. Mill.   Determinizm Nedir?  Ahlaki se... Devamı

Felsefe Sözlüğü

2010-03-05 19:42:00

Bilinçaltı Nedir?  (Tr. Ruhbilim) Altbilinç teriminin anlamdaşı... Gerçekte bilinç süreçleri olmadıkları halde bilinç süreçleri üstünde etkisi bulunan ruhsal süreçler'i dilegetiren altbilinç ya da bilinçaltı deyimi, diyalektik felsefeyle idealist felsefeler açısından başka anlamlar taşıdığı gibi çeşitli yerli ve yabancı sözlüklerde çeşitli tanımlarla açıklanmaktadır. İdealist felsefeler onu, bilinç eşiğini aşamayan eksik algıların biriktiği bilinçdışı bir bölge saymışlardır. Öyle ki, Alman düşünürü Leibniz'in bulanık algı (Os. idrakatı müpheme, Fr. Perception obscure) adını verdiği bu eksik algıların bıraktığı bilinçdışı izler bu bölgede toplanıyor ve zaman zaman bilinci etkiliyordu. Bu bölge, esrarlı bir bölgeydi ve bilinmesi olanaksız izlerle doluydu.  Bir zaman sonra Avusturyalı hekim Freud bu bölgenin sırlarını çözmeye çalışacaktı. Kimi sözlükcülerin güçsüzce bilinç (Os. Zayıfça şuûr, Fr. Faiblement conscient) deyimiyle dile getirdikleri bu bölge, Freudcülere göre unutulmuş ya da törebilimsel baskılarla bilincin dışına atılmış anı ve isteklerin gizlendiği bir bölgedir. Bu bölgedekiler bilince çıkmak için çabalarlar ve insanı hasta ederler. Kimi sözlükçüler onu belli belirsiz edindiğimiz bilinç deyimiyle tanımlamaktadırlar. Kimi sözlükçüler de eşikaltı (Os. Mâdûnüşuûr, Fr. Subliminal) deyimiyle anlamdaş sayarlar (Örneğin Bk. Cuvillier, Nouveau Vocabulaire Philosophique, Paris 1967, s. 178).  Buna karşı Alman düşünürü Schopenhauer onu bilinmesi olanaksız bilinç temeli olarak tanımlar, daha a&cce... Devamı